Kwaliteit

Kinderdagverblijf 't Blocky streeft naar een hoge kwaliteit van opvang. Wij werken met gekwalificeerd en professioneel personeel met ervaring in het werkgebied van de kinderopvang. Onze minimale opleidingseisen zijn PW-3 of een daaraan gerelateerde opleiding. De pedagogische kwaliteit in het kinderdagverblijf wordt gemeten aan de interactie vaardigheden van de pedagogisch medewerkers: emotionele steun, praten en uitleggen, ontwikkeling stimulerend en het begeleiden van interacties tussen de kinderen.

Alle pedagogisch medewerkers zijn in bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze wordt na aanvraag en screenen door justitie uitgegeven volgens de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

De Wet kinderopvang hanteert strikte regels omtrent de ratio kind/pedagogisch medewerker. In het kinderdagverblijf houden wij ons aan deze regels. Op kinderdagverblijf 't Blocky wordt gewerkt volgens de afspraken in het Beleidsplan. In dit plan staat beschreven hoe wij de kinderen begeleiden en ondersteunen in hun ontwikkeling, het Beleidsplan ligt ter inzage bij 't Blocky.

Stagiaires

Calibris (landelijk orgaan beroepsonderwijs) heeft kinderopvang 't Blocky gecertificeerd voor het begeleiden van stagiaires. Stagiaires die stage lopen bij 't Blocky verrichten alle handelingen onder begeleiding van de werkbegeleider op de groep en vallen onder de eindverantwoording van de gediplomeerde praktijkopleider.

Een (kandidaat) werknemer die de BOL (beroeps opleidende leerweg) volgt, die na afronding bevoegdheid geeft tot uitoefening van de functie van pedagogisch medewerker, kan incidenteel worden ingezet.

Inspectie

Jaarlijks krijgt 't Blocky inspectiebezoek van de GGD waarbij wordt onderzocht of kinderopvang zich houdt de Wet Kinderopvang. De kinderdagverblijven worden o.a. gecontroleerd op; kwaliteit van de accommodatie, opleiding personeel, gezondheid, hygiëne, veiligheid en pedagogisch medewerker-kind ratio.

De inspecteurs van de GGD rapporteren eventuele tekortkomingen aan de Gemeente. Op basis daarvan wordt het desbetreffende dagverblijf verzocht de kwaliteit te verbeteren op specifieke punten. Op deze manier wordt de kwaliteit gehandhaafd. Op de website van de LRK (landelijk register kinderopvang) zijn alle inspectierapporten van kinderdagverblijven in te zien. De inspectierapport ook ter inzage ligt bij 't Blocky.

Inspectierapport 2014
Inspectierapport BSO 2014
Inspectierapport KDV 2015
Inspectierapport 2016
Inspectierapport BSO 2015
Inspectierapport BSO 2016

Inspectierapport BSO 2016 definitief

Inspectierapport KDV 2017

Inspectierapport BSO 2017

Inspectierapport KDV 2018