Contact ouders

Wij willen dat de ouders en groepsleiding voldoende met elkaar communiceren. Daarom zijn er verschillende gelegenheden voor u en voor 't Blocky om met elkaar in contact te komen

Dag van het kind wordt bijgehouden via Bitcare

Op elke groep is er een iPad aanwezig en via de app Bitcare wordt bijgehouden wat het kindje heeft gegeten, of hij/zij heeft geslapen, welke activiteiten er worden gedaan etc. Alles wat de pedagogisch medewerkers invoeren, kunnen de ouders meteen door middel van de app Bitcare zien. Ook kunnen er foto's worden gestuurd en als ouders wat zijn vergeten door te geven, kunnen zij via de app nog een even een berichtje sturen. Ouders dus elk moment van de dag even kijken hoe het gaat en zorgeloos verder werken.

Breng/Haalmomenten

Tijdens het brengen van uw kind vindt er een gesprekje plaats hoe het gaat en of er nog bijzonderheden zijn. Tijdens de haalmomenten van de kinderen bestaat de mogelijkheid voor u als ouder om dagelijkse gebeurtenissen met de pedagogisch medewerkers door te nemen. In overdracht zal kort en bondig besproken worden wat uw kind die dag heeft gedaan, hoe het is gegaan en eventuele bijzonderheden worden genoemd.

Observeren

Binnen het kinderdagverblijf, observeren wij met behulp van het ontwikkelingsvolgsysteem Kindin dit is voor kinderen van 0-4 jaar. De pedagogisch medewerkers volgen de kinderen in hun welbevinden, spelbetrokkenheid en ontwikkeling.

Kindin geeft de mogelijkheid om de ontwikkeling van ieder kind goed in beeld te brengen. Hierdoor is het mogelijk om een eventuele ontwikkelingsachterstand, een ontwikkelingsvoorsprong of een anders verlopende ontwikkeling tijdig te signaleren.

De pedagogisch medewerkers observeren de kinderen standaard 2 keer per jaar maar waar nodig vaker. Tijdens de jaarlijkse 10-minutengesprekken met de ouders worden de observaties besproken. Tijdens dit gesprek staan het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal en worden ervaringen van ouders en mentor uitgewisseld.

Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is, in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit.

De oudercommissie kan advies uit brengen over elk voorgenomen besluit dat te maken heeft met:

  • aantal kinderen per pm-er
  • groepsgrootte
  • opleidingseisen beroepskrachten
  • pedagogisch beleidsplan
  • het algemene beleid op het gebied van opvoeding
  • het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
  • voedingsaangelegenheden
  • veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • wijziging van de tarieven van de kinderopvang.