Oudercommissie

Bij kinderopvang ‘t Blocky is een oudercommissie opgericht. De oudercommissie vertegenwoordigt de ouders. Het doel van de oudercommissie is, in samenwerking met de leiding en het team, de belangen van de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te behartigen en te adviseren ten aanzien van kwaliteit. Daarnaast draagt de oudercommissie bij aan een goede en heldere informatievoorziening aan de ouders en is zij een klankbord voor leiding en team van het kinderopvang ‘t Blocky. De oudercommissie ondersteunt het team bij diverse activiteiten. De oudercommissie kan advies uit brengen over elk voorgenomen besluit dat te maken heeft met:
- aantal kinderen per pm-er
- groepsgrootte
- opleidingseisen beroepskrachten
- inzetbaarheid beroepskrachten in opleiding
- pedagogisch beleidsplan
- het algemene beleid op het gebied van opvoeding
- het beleid met betrekking tot spel- en ontwikkelingsactiviteiten ten behoeve van de kinderen
- voedingsaangelegenheden
- risico inventarisatie veiligheid en gezondheid
- openingstijden
- vaststelling of wijziging van de interne klachtenprocedure
- wijziging van de tarieven van het kinderdagverblijf

 

Klachtenprocedure

Elke kinderopvangorganisatie moet over een klachtenregeling beschikken die aan de wettelijke eisen voldoet. In de regeling moeten de stappen beschreven staan die ouders/verzorgers, indien zij een klacht hebben, moeten volgen om gehoord te worden. Alle kinderopvangorganisaties moeten verplicht aangesloten zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Als ouders/verzorgers een klacht hebben en er met ’t Blocky niet in slagen om er samen uit te komen dan kunnen zij een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders/verzorgers kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

- de kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht.
- de ouders/verzorgers en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.
- de kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.


In uitzondering op het bovenstaande mogen ouders/verzorgers meteen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet van ouders/verzorgers kan worden verlangd dat zij onder de gegeven omstandigheden een klacht indienen bij de kinderopvangorganisatie. Dit kan zijn bijvoorbeeld bij klachten over intimidatie of wanneer ouders/verzorgers bang zijn dat het voorleggen van hun klacht vervelende repercussies kan hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden hiervoor wordt voldaan.

Ouders/verzorgers kunnen een klacht indienen op de website: https://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang/